Πιστοποιήσεις και Πολιτικές

Η BLUE VALUE Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και Σύστημα Διαχείρισης για την Ασφάλεια των Πληροφοριών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013, ενώ είναι συμμορφωμένη και ακολουθεί τους κανόνες και τις επιταγές του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 679/2016 (GDPR).

Παρακάτω θα βρείτε τις σχετικές πολιτικές της εταιρίας.

BLUE VALUE Πολιτική Ποιότητας

bluevalue

Πιστοποιητικό Πρότυπο ISO 9001:2015

bluevalue

Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

bluevalue

Χρήση και Επεξεργασία Δεδομένων

bluevalue

Πιστοποιητικό Πρότυπο ISO 27001:2013

iso 27001

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

bluevalue

Χρήση και Ιδιότητες των Cookies

bluevalue

Για οποιοδήποτε θέμα ή αίτημα που αφορά την προστασία σας έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιεί η Blue Value, έχετε δικαίωμα να απευθυνθείτε για οποιονδήποτε λόγο στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Blue Value, μέσω αποστολής email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@bluevalue.gr. Το αίτημά σας θα πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένο και να περιλαμβάνονται στοιχεία επικοινωνίας και ονοματεπώνυμο.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της Blue Value (Data Protection Officer – DPO) έχει οριστεί ο κ. Περικλής Χρηστίδης.

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo[at]bluevalue.gr.
Σε περίπτωση αδυναμίας άσκησης των δικαιωμάτων, που σας παρέχει ο Κανονισμός, αλλά και  γενικότερα, σε περίπτωση ερωτημάτων, διευκρινίσεων και καταγγελιών, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προς υποστήριξη και συνδρομή.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact[at]dpa.gr