Λειτουργικές Υπηρεσίες

Σύνταξη προϋπολογισμών και στοχοθεσίας

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός και οι προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης διέπονται από συγκεκριμένες αρχές, οι οποίες στοχεύουν στην αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων δικαίου αλλά και της ορθής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων.

Τα έμπειρα στελέχη της Blue Value αναλαμβάνουν την υποστήριξη Δημόσιων φορέων στη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού:

 • Σύνταξη αρχικού προϋπολογισμού και στοχοθεσίας
 • 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας
 • Σύνταξη πινάκων εκτιμήσεων εσόδων και εξόδων
 • Καταχώριση στην ηλεκτρονική βάση του Παρατηρητηρίου
 • Μηνιαία παρακολούθηση της στοχοθεσίας για αποφυγή αποκλίσεων ή/και για αναγκαία τροποποίηση αυτής, προς αποφυγή των επιπτώσεων σε περίπτωση αποκλίσεων

Οργάνωση και Είσπραξη εσόδων

Υποστήριξη στην οργάνωση, τη λειτουργία και την τυποποίηση των διαδικασιών Δημόσιων φορέων για τον εντοπισμό, την καταγραφή, τη διόρθωση, τη βεβαίωση και την είσπραξη των εσόδων, με σκοπό τη μεγιστοποίηση και την άμεση είσπραξή τους:

 • Ανάλυση των οικονομικών στοιχείων και των ανταποδοτικών τελών
 • Προτάσεις βελτιστοποίησης
 • Σύνταξη των ετήσιων αποφάσεων των ανταποδοτικών τελών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πριν την σύνταξη του προϋπολογισμού.
 • Σύνταξη αποφάσεων υποχρεωτικών και δυνητικών τελών
 • Σύνταξη χρηματικών καταλόγων, ΤΑΠ, τέλους επί των ακαθαρίστων, τέλους παρεπιδημούντων, τελών διέλευσης, ανείσπραχτων τελών από ΔΕΗ κ.λπ.

Διαδικασίες Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει με το έμπειρο και απόλυτα καταρτισμένο προσωπικό της αλλά και το δίκτυο των συνεργατών της, την παροχή υπηρεσιών υποβοήθησης που χρειάζονται οι οργανισμοί για τις διαδικασίες των αναθέσεων και των διαγωνισμών.

 • Σύνταξη μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για προμήθειες και υπηρεσίες
 • Σύνταξη τευχών διακηρύξεων και όλων των απαραίτητων εγγράφων
 • Εκτέλεση διαγωνισμών, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για λογαριασμό του φορέα
 • Οργάνωση των υπηρεσιών για την ορθή τήρηση των διαδικασιών, προς αποφυγή προβλημάτων νομιμότητας