Λογιστικές / Φοροτεχνικές

Λογιστικές / Φοροτεχνικές
  • Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων
  • Συμφωνία και υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων
  • Υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.
  • Συμφωνία και υποβολή παρακρατούμενων φόρων
  • Συμφωνία ταμείου
  • Σύνταξη και ενημέρωση μητρώου παγίων