Λογιστικές / Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Οργάνωση απογραφών έναρξης

Η Blue Value παρέχει υπηρεσίες οργάνωσης ή επικαιροποίησης απογραφών έναρξης φορέων, όπου μέσα από την εφαρμογή συστημάτων και την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης αναλαμβάνει:

 • Συντονισμό, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, για τη φυσική απογραφή των πάγιων περιουσιακών στοιχείων Οργάνωσης ομάδας έργου
 • Υπολογισμό Αντικειμενικών Αξιών
 • Παροχή υπηρεσιών λογιστικών εργασιών για την έναρξη τήρησης διπλογραφικού συστήματος
 • Καταγραφή των οικονομικών στοιχείων
 • Υποστήριξη στην προετοιμασία της οικονομικής υπηρεσίας για τη στελέχωση και την οργάνωση της διαδικασίας απογραφής
 • Σχεδιασμό καταστάσεων απογραφής, κατά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, με βάση τη δομή δεδομένων του μηχανογραφικού συστήματος
 • Επίβλεψη των εργασιών καταγραφής των συνεργείων απογραφής, υποδεικνύοντας λύσεις σε τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν
 • Δημιουργία φακέλων με υποστηρικτικά στοιχεία των αξιών των γηπέδων, λοιπών ακινήτων και κοινόχρηστων χώρων σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία ή εξωτερικού συνεργάτη, ούτως ώστε να αποτιμηθούν τα απογραφέντα ακίνητα
 • Συγκέντρωση των καταστάσεων απογραφής και αποτίμηση των καταγραφέντων στοιχείων, βάσει των υποδείξεων του Συμβούλου
 • Σύνταξη έκθεσης απογραφής μαζί με την επιτροπή απογραφής
 • Υποστήριξη των νομικών συμβούλων και των στελεχών της Δ/νσης Οικονομικού για την αποτίμηση, εγγραφές στο σύστημα, αποσβέσεις και κάθε απαραίτητη εργασία λογιστικοποίησης
 • Καταχώριση των απαιτούμενων λογιστικών εγγραφών
 • Υπογραφή Ισολογισμού Έναρξης
 • Οργάνωση και αναδιοργάνωση διαδικασιών απογραφής έναρξης
 • Εφαρμογή και παρακολούθηση διπλογραφικού συστήματος
 • Οργάνωση και διαχείριση αποθήκης
 • Απογραφή Παγίων
 • Μηνιαία, τριμηνιαία στατιστικά δελτία και αναφορές προς εποπτεύοντες φορείς – Κόμβος Διαλειτουργικότητας
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμού

Φορολογικές υπηρεσίες 

 • Υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων – αποκτήσεων
 • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων
 • Αποστολή MyData
 • Υποβολή παρακρατούμενων φόρων

Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων

Διενεργούνται οι εγγραφές γενικής εκμετάλλευσης, των αποτελεσμάτων, αποτελεσμάτων χρήσεως, αποτελεσμάτων προς διάθεση και Ισολογισμού. Συντάσσεται η κατάσταση του ισολογισμού των αποτελεσμάτων χρήσεως και των αποτελεσμάτων διάθεσης.

Ακολουθεί η σύνταξη του προσαρτήματος που συνοδεύει τις πιο πάνω καταστάσεις, δίνοντας τις προβλεπόμενες από τον Νόμο διευκρινίσεις, όπως:

 • Βασικές λογιστικές αρχές επί των οποίων βασίστηκε η σύνταξη αυτών των οικονομικών καταστάσεων
 • Μέθοδοι αποτίμησης που υιοθετήθηκαν για την απεικόνιση της περιουσίας
 • Μέθοδος απόσβεσης που υιοθετήθηκε για την καταγραφή της ετήσιας φθοράς ή μηχανολογικής απαξίωσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων
 • Προβλέψεις που ενδεχομένως σχηματίστηκαν
 • Διευκρινίσεις σε κονδύλια του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως
 • Πληροφορίες που κρίνονται, από την Οικονομική Διεύθυνση, χρήσιμες για την καλύτερη επί των λογιστικών αρχών που εφαρμόστηκαν

Λογιστική παρακολούθηση µε γνώμονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών των φορέων

Λογιστική και παράλληλη μηχανογραφική κάλυψη των λογιστικών αναγκών του φορέα.

Προσαρμογή του λογιστικού σχεδίου και της συνολικής παραμετροποίησης, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε φορέα.

Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (IPSAS)

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα του Δημόσιου Τομέα (IPSAS) αποτελούν ένα λογιστικό πλαίσιο για την προετοιμασία και παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων του Δημόσιου τομέα κι έχουν αναπτυχθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων του Δημόσιου τομέα (IPSASB), το οποίο είναι όργανο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC). Η εταιρεία μας έχει καταρτισμένα – πιστοποιημένα στελέχη τα οποία παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη μετάβαση στο νέο ΠΔ 54/2018.

 • Εκπαίδευση του υπάρχοντος δυναμικού