Εσωτερικός Έλεγχος

Στην Blue value, διαθέτοντας μια ομάδα από πιστοποιημένους εσωτερικούς ελεγκτές (CIA Certification, Coso Certification), οικονομολόγους, ειδικούς διαχείρισης ρίσκου, επιθεωρητές ISO και συμβούλους εξειδικευμένους στη λειτουργία και τις διαδικασίες φορέων του Δημοσίου, παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την οργάνωση, λειτουργία και εφαρμογή μονάδας και συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

Οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, οφείλουν να εφαρμόζουν σύστημα και διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
Με πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Αριθμ. απόφ. ΦΓ8/55081) καθορίζεται επιπλέον η διαδικασία ελέγχου για την εγκατάσταση και εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στους φορείς που υπάγονται στην ελεγκτική του δικαιοδοσία προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των συστημάτων αυτών για την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών κινδύνων.

Κανονισμός Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού ελέγχου

Η Υπηρεσία περιλαμβάνει την κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τα διεθνή επαγγελματικά πρότυπα, τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών και τη νομοθεσία. Στον Κανονισμό ορίζονται ο σκοπός, η θέση, η δικαιοδοσία, οι αρμοδιότητες και η ευθύνη της Μονάδας Εσωτερικού ελέγχου. Ο Κανονισμός καθορίζει όλες τις γραμμές επικοινωνίας μεταξύ της Μονάδας και των λοιπών υπηρεσιών του φορέα, καθώς και τα δικαιώματα πρόσβασης των ελεγκτών. Επιπλέον περιλαμβάνει τα ζητήματα δεοντολογίας στα οποία υπάγονται οι εσωτερικοί ελεγκτές.

Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελέγχου

Η υπηρεσία περιλαμβάνει την υποστήριξη των φορέων για την κατάρτιση εγχειριδίου εσωτερικού ελέγχου. Στο Εγχειρίδιο καταγράφεται η διαδικασία και ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται ο εσωτερικός έλεγχος σε ένα φορέα, περιγράφονται τα βήματα και η διαδικασία για την εκπόνηση των προγραμμάτων ελέγχου και την εκτέλεση των απαιτούμενων ελεγκτικών εργασιών σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα. Ο φορέας αποκτά πρόσβαση στα εργαλεία, τα πρότυπα και τις μεθοδολογίες για την εφαρμογή συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

Καταγραφή διαδικασιών – Καταγραφή και αξιολόγηση κινδύνων – Τοποθέτηση δικλείδων ασφαλείας (ενδογενής έλεγχος)

Η υπηρεσία περιλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη των φορέων:

  • Στην καταγραφή σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπαλλήλους των διαδικασιών ή επιλεγμένων διαδικασιών που ακολουθεί ο Οργανισμός κατά τη λειτουργία του και ανά συγκεκριμένο τομέα ή υπηρεσία.
  • Στην καταγραφή και αξιολόγηση των κινδύνων. Η καταγραφή και αξιολόγηση των κινδύνων συμβάλλει στον ορθό και στοχευμένο προγραμματισμό των περιοδικών ελέγχων. Η εκτίμηση γίνεται ανά τομέα ελέγχου, θέτει ορισμένα κριτήρια για την αξιολόγηση των κινδύνων, με παρακολούθηση στη συνέχεια του εναπομείναντος κινδύνου και Η διαδικασία περιλαμβάνει καθορισμό των κριτηρίων κινδύνου, ανά περιοχή και βαθμολόγηση των επιπτώσεων και των κινδύνων.
  • Στη δημιουργία δικλείδων ασφαλείας σε όλα τα επίπεδα των συναλλακτικών δραστηριοτήτων και λήψης αποφάσεων με σκοπό την αποφυγή και τον εντοπισμό λαθών ή παραλείψεων που μπορούν να προκαλέσουν ζημία στον Οργανισμό.

Προγράμματα ελέγχου

Η υπηρεσία περιλαμβάνει την τυπική διαδικασία για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος ελέγχου ( προσδιορισμός του ελεγκτικού πεδίου εφαρμογής, αξιολόγηση/εκτίμηση κινδύνων, κατανομή ελεγκτικών πόρων, κατάρτιση και έγκριση προγράμματος ελέγχου).

Διαδικασία διενέργειας των ελέγχων

Η υπηρεσία περιλαμβάνει την τεχνική, συμβουλευτική υποστήριξη των φορέων για τη διενέργεια του ελέγχου με όλα τα επιμέρους στάδια (προκαταρκτική φάση, σχεδιασμός του ελέγχου, εκτέλεση ελέγχου-δοκιμών, ολοκλήρωση ελέγχου, επικοινωνία αποτελεσμάτων), καθώς και την ολοκληρωμένη έκθεση ελέγχου.

Σύστημα διασφάλισης και ποιότητας ελέγχου

Στα πλαίσια της υπηρεσίας αναπτύσσεται ένα σύστημα εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογήσεων για να αξιολογηθεί αν το έργο της Μονάδας ανταποκρίνεται στα κριτήρια και στον Κώδικα Δεοντολογίας του Εσωτερικού ελέγχου.

Εκπαίδευση

Η υπηρεσία περιλαμβάνει την επιμόρφωση και την εκπαίδευση των στελεχών των φορέων στον εσωτερικό έλεγχο.
Το αντικείμενο της εκπαίδευσης καθορίζεται σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς και μπορεί να περιλαμβάνει εκπαίδευση:

  • Στο θεσμικό πλαίσιο.
  • Στις γενικές αρχές εφαρμογής συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
  • Στην πρακτική εφαρμογή προετοιμασίας οργάνωσης και λειτουργίας συστήματος εσωτερικού ελέγχου.