ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DPO ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗ BLUE VALUE

 • Δημοσιεύτηκε από: ddailiani
παροχή υπηρεσιών DPO

Νέα συνεργασία ξεκίνησε μεταξύ της εταιρείας Blue Value και του Δήμου Σιντικής, η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσιών DPO.

Ο ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) συνιστά ένα αναγκαίο εργαλείο στα χέρια κάθε φορέα. Ειδικότερα, ένα ισχυρό πρόγραμμα συμμόρφωσης με τον Γ.Κ.Π.Δ., εποπτευόμενο από έναν κατάλληλο DPO, συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου παραβίασης προσωπικών δεδομένων και, κατ’ επέκταση, στην αποφυγή των προστίμων και των λοιπών κυρώσεων.

Ποια είναι, όμως, τα καθήκοντα ενός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, όπως αυτά καθορίζονται από τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 (Γ.Κ.Π.Δ.) και τον Ν.4624/2019;

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων:

 • Ενημερώνει και συμβουλεύει τον Δήμο και τους υπαλλήλους, που διενεργούν την επεξεργασία, σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4624/2019 και κάθε άλλης νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Παρακολουθεί την τήρηση των διατάξεων του Ν.4624/2019 και κάθε άλλης νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των πολιτικών του Δήμου σε σχέση με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της λογοδοσίας καθώς και των σχετικών ελέγχων.
 • Παρέχει συμβουλές όσον αφορά στην εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και παρακολουθεί την εφαρμογή της, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4624/2019 και το άρθρο 35 του Γ.Κ.Π.Δ..
 • Συνεργάζεται με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 • Ενεργεί ως σημείο επαφής με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε θέματα που αφορούν στην επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της προηγούμενης διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 67 του Ν.4624/2019, και τη συμβουλεύεται, κατά περίπτωση, σχετικά με οποιοδήποτε άλλο θέμα.
 • Παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον Γ.Κ.Π.Δ., με άλλες διατάξεις της Ένωσης ή του κράτους – μέλους σχετικά με την προστασία δεδομένων και με τις πολιτικές του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας και των σχετικών ελέγχων.
 • Απαντά σε ερωτήματα σχετικά με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα οποία θα υποβάλλονται από τον Δήμο είτε ηλεκτρονικά είτε με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
 • Απαντά σε καταγγελίες που αφορούν ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Βρίσκεται στη διάθεση του Δήμου σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων, για τα οποία θα ενημερώνεται άμεσα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελών την επεξεργασία, προκειμένου να γίνει άμεση εκτίμηση επικινδυνότητας και θα ακολουθεί, χωρίς καθυστέρηση, τη διαδικασία γνωστοποίησης της παραβίασης στην Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4624/2019.
 • Συνεργάζεται άμεσα με τον Δήμο για την καταγραφή, ανάλυση και εξέταση τυχόν περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων, ώστε να ακολουθηθεί διαδικασία αποκατάστασης και λήψης μέτρων αποτροπής, στο μέλλον, παρόμοιων περιστατικών.
 • Μεριμνά για την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Ο Υ.Π.Δ., κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, λαμβάνει δεόντως υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται με την επεξεργασία, τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας.
 • Ο Υ.Π.Δ. θα απαντά σε ερωτήματα του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, του υποκειμένου των δεδομένων ή υπαλλήλων, καθώς και σε καταγγελίες που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα. Τα υποκείμενα των δεδομένων θα μπορούν να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους και με την άσκηση των δικαιωμάτων τους, που απορρέουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για τον σκοπό αυτόν, θα δηλώσει τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ταχυδρομική διεύθυνση, όπου θα αποστέλλονται τα ερωτήματα. Οι απαντήσεις θα δίνονται μέσω του γραπτού λόγου είτε άμεσα, εάν αυτό είναι δυνατό, είτε εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Επιπλέον, θα δημιουργήσει τράπεζα των παραπάνω ερωτημάτων, όπου θα έχουν πρόσβαση οι Υπηρεσίες του Δήμου.

 

Στη BLUE VALUE παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον GDPR, διαθέτοντας μία ομάδα από νομικούς συμβούλους, συμβούλους πληροφορικής, συμβούλους ασφάλειας πληροφοριών, πιστοποιημένους DPO, επιθεωρητές ISO 9001, 14001, 45001, 27001, 27701, 37001, 22301, 20000-1.

Δημιουργούμε εξατομικευμένα πακέτα, που καλύπτουν τις ανάγκες των Οργανισμών, ανάλογα με τη μορφή, το μέγεθος και τη δραστηριότητά τους.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν είτε συνολικά το ολοκληρωμένο πακέτο ενεργειών και διαδικασιών, που πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο της συμμόρφωσης, είτε επιμέρους και εξειδικευμένες υπηρεσίες σε πελάτες με ιδιαιτερότητες.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες:

Ε: info@bluevalue.gr | Τ: 231 059 0196 | www.bluevalue.gr