ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

BLUE VALUE - εκπαίδευση και παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών, Εσωτερικός Έλεγχος > Νέα > Μη κατηγοριοποιημένο > ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ
  • Δημοσιεύτηκε από: dgiannakis
back_services

Με τροπολογία, που κατατέθηκε, από κοινού, από τα υπουργεία Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Εργασίας, στο νομοσχέδιο, που ακυρώνει τις διατάξεις, περί περικοπής των συντάξεων, ρυθμίζεται και δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ α’ βαθμού, να εντάξουν το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», σε οργανικές τους μονάδες και να στελεχώσουν αυτές, με μόνιμο προσωπικό.

Προϋποθέσεις υπαγωγής στις σχετικές διατάξεις είναι, οι ενδιαφερόμενοι ΟΤΑ α’ βαθμού:

  • Να έχουν συμβληθεί, είτε άµεσα, είτε µέσω των νοµικών τους προσώπων, το έτος 2011, µε την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
  • Κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, να απασχολούν προσωπικό µε ενεργές συµβάσεις, οι οποίες έχουν παραταθεί μέχρι 31/12/2019.
  • Να υποβάλλουν μέχρι την 31/01/2019, αιτήσεις στις οικείες Αποκεντρωµένες Διοικήσεις,  με αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους και σύστασης οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού των ιδίων κλάδων και κατηγοριών και του ίδιου αριθµού, µε τις θέσεις του προσωπικού, που απασχολείται στον οικείο Ο.Τ.Α. ή σε νοµικό πρόσωπο αυτού, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι». Πλέον των οργανικών θέσεων μπορούν να συσταθούν και οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού, αριθµού ίσου µε το 7% αυτών, ενώ δεν απαιτείται γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου, λόγω της επείγουσας εφαρμογής των νέων διατάξεων.

Στην BLUE VALUE, φροντίζοντας, πάντα, να εντοπίζουμε τις ανάγκες των πελατών μας, εγκαίρως, και να διασφαλίζουμε την πλήρη κάλυψη αυτών, αντιλαμβανόμενοι τη σημασία των νέων διατάξεων για κάθε ΟΤΑ, αλλά και τον πολύ περιορισμένο χρόνο δράσης, που απαιτεί πλήθος ενεργειών, αξιοποιήσαμε την τεχνογνωσία μας σε θέματα θεσμικού πλαισίου και διαχείρισης προσωπικού και αναπτύξαμε, ήδη,  ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών, που μπορεί να σας προσφέρει τα αναγκαία προκειμένου, να αξιοποιήσετε εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τη δυνατότητα, που σας παρέχει ο νόμος.

  • Υποστήριξη στη διαδικασία τροποποίησης του ΟΕΥ (μελέτη υφιστάμενης κατάστασης ΟΕΥ και προσωπικού, αξιολόγηση στοιχείων τρέχοντος προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, σύνταξη και κατάρτιση των νέων κειμένων).
  • Υποστήριξη στην προετοιμασία φακέλου, που θα υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη.
  • Κατάρτιση σχεδίων των απαιτούμενων εγγράφων και αποφάσεων του φορέα.
  • Παρακολούθηση και υποστήριξη της διαδικασίας σε όλη τη διάρκειά της, μέχρι την έγκριση των νέων ΟΕΥ και την ολοκλήρωση των προσλήψεων

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

info@bluevalue.gr

2310590196