Τι είναι ο Ενδογενής Έλεγχος και πως αφορά τους Ο.Τ.Α. ;

BLUE VALUE - εκπαίδευση και παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών > Νέα > Νέα > Τι είναι ο Ενδογενής Έλεγχος και πως αφορά τους Ο.Τ.Α. ;
  • Δημοσιεύτηκε από: Ενρικέτα Βολάρη

Ενδογενής έλεγχος είναι η εγκατάσταση από τα πρόσωπα που υπογράφουν πράξεις που έχουν δημοσιονομικές συνέπειες, ασφαλιστικών δικλίδων, στα διάφορα στάδια παραγωγής των πράξεων, ώστε να αποτρέπονται οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι.

Πρόκειται για ένα από τα 2 σκέλη που συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου.
Το έτερο σκέλος είναι η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου μέσα από την υπηρεσία του εσωτερικού ελεγκτή, ο οποίος αξιολογεί τον ενδογενή έλεγχο, συστήνοντας λύσεις για την θεραπεία των αδυναμιών του.

Τόσο ο ενδογενής, όσο και ο εσωτερικός έλεγχος, αποτελούν έννομη υποχρέωση για τους φορείς ΟΤΑ, ενώ σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΦΓ8/55081), θα αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου από το ΕΣ, η συμμόρφωση των φορέων με τις παραπάνω απαιτήσεις.

Πως γίνεται ο ενδογενής έλεγχος?

Ο ενδογενής έλεγχος περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια.
Αρχικά πρέπει να καταγραφούν από το φορέα όλες οι διαδικασίες, που έχουν δημοσιονομικές συνέπειες και να δημιουργηθεί ο σχετικός κατάλογος. Στη συνέχεια και για κάθε μια από αυτές τις διαδικασίες πρέπει να συγκεντρωθεί όλο το νομοθετικό πλαίσιο, που τις διέπει και τέλος πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:

1. Καταγραφή της διαδικασίας ανά βήμα, με περιγραφή των σχετικών εργασιών, που γίνονται από το φορέα, ανά βήμα, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
2. Εντοπισμός του κινδύνου που υπάρχει ανά βήμα, όπου ο κίνδυνος μπορεί να προέρχεται είτε από εξωτερικούς παράγοντες, είτε από εσωτερικούς.
3. Τοποθέτηση και περιγραφή δικλίδας ασφαλείας, δηλαδή για κάθε ένα κίνδυνο που εντοπίζεται και καταγράφεται ανά βήμα, πρέπει να καθοριστούν οι ενέργειες που γίνονται για να τον αποτρέψουν.

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα και εκπληρώνουν τη σχετική υποχρέωση των ΟΤΑ. Στη συνέχεια όλη αυτή η διαδικασία θα πρέπει να αξιολογηθεί και να ελεγχθεί από τον εσωτερικό ελεγκτή, ώστε να μπορεί ένας φορέας να πει ότι εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου.

Στην Blue Value παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης προς τους φορείς για την διενέργεια του ενδογενούς ελέγχου και την καταγραφή των σχετικών διαδικασιών με τον παραπάνω τρόπο, καθώς και υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερα:
Info@bluevalue.gr | 6937208486 | 2310590196 | www.bluevalue.gr