ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ GDPR ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ BLUE VALUE

  • Δημοσιεύτηκε από: ddailiani
Συμμόρφωση με τον GDPR για τον Δήμο Ζαγορίου με τη Blue Value

H Blue Value πρόκειται να αναλάβει τη συμμόρφωση του Δήμου Ζαγορίου με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων.

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμ. 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR) και υπηρεσίες DPO.

Αναλυτικά, το έργο περιλαμβάνει:

  1. Αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης ως προς την επεξεργασία δεδομένων που λαμβάνει χώρα στον φορέα, τα είδη των δεδομένων και των υποκειμένων τους, τις ροές των δεδομένων, τις υφιστάμενες πρακτικές, διαδικασίες και πολιτικές του φορέα, τη δυναμική των φυσικών και τεχνικών πόρων του φορέα, και τα εφαρμοζόμενα μέτρα προστασίας.
  2. Διεξαγωγή αξιολόγησης – αποτίμησης της ασφάλειας του πληροφοριακού συστήματος του οργανισμού σε όλο το εύρος της δικτυακής υποδομής, που περιλαμβάνει συστήματα, δικτυακό εξοπλισμό, εφαρμογές, δεδομένα και υπηρεσίες. Η αξιολόγηση – αποτίμηση θα αφορά στο σύνολο των υποδομών και των υπηρεσιών που παρέχει ο Οργανισμός.
  3. Σύνταξη έκθεσης, η οποία, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αποτύπωσης της κατάστασης, θα προτείνει εξατομικευμένο σχέδιο συμμόρφωσης όπου θα περιγράφονται τα προτεινόμενα μέτρα προς συμμόρφωση με τον Κανονισμό, οι διορθωτικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν, τα σημεία αναπροσαρμογής, οι νέες εφαρμοστέες διαδικασίες, η ενίσχυση με περαιτέρω τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα, οι τρόποι υλοποίησης, τα χρονοδιαγράμματα και πιθανές εναλλακτικές.
  4. Υλοποίηση των οργανωτικών μέτρων που θα προταθούν.
  5. Υπηρεσίες του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO).

 

Στη BLUE VALUE παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον GDPR, διαθέτοντας μία ομάδα από νομικούς συμβούλους, συμβούλους πληροφορικής, συμβούλους ασφάλειας πληροφοριών, πιστοποιημένους DPO, επιθεωρητές ISO 9001, 14001, 45001, 27001, 27701, 37001, 22301, 20000-1.

Δημιουργούμε εξατομικευμένα πακέτα, που καλύπτουν τις ανάγκες των Οργανισμών, ανάλογα με τη μορφή, το μέγεθος και τη δραστηριότητά τους.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν είτε συνολικά το ολοκληρωμένο πακέτο ενεργειών και διαδικασιών, που πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο της συμμόρφωσης, είτε επιμέρους και εξειδικευμένες υπηρεσίες σε πελάτες με ιδιαιτερότητες.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες:

Ε: info@bluevalue.gr | Τ: 231 059 0196 | www.bluevalue.gr