ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ;

BLUE VALUE - εκπαίδευση και παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών, Εσωτερικός Έλεγχος > Νέα > Νέα > ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ;
  • Δημοσιεύτηκε από: dgiannakis
mark

Τα περιγράμματα θέσεων εργασίας των δημοσίων φορέων, είναι ένα από τα προαπαιτούμενα για την ένταξη κάθε φορέα στο σύστημα της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ψηφιακού οργανογράμματος, το οποίο καταρτίζεται με βάση τα περιγράμματα θέσεων του κάθε φορέα.

Στόχος της διαδικασίας, είναι να αναδειχθούν, κατά το μέγιστο, οι δυνατότητες του ανθρωπίνου δυναμικού του κάθε φορέα, αλλά και να καθοριστούν οι ανάγκες, ώστε οι μελλοντικές προσλήψεις να είναι στοχευμένες και αποτελεσματικές, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ο φορέας έχει τη δυνατότητα, ως καλύτερος γνώστης των αναγκών του και των ελλείψεών του, να προσδιορίσει με ακρίβεια τα προσόντα, τις γνώσεις και τις δεξιότητες, που χρειάζεται και να αντιστοιχίσει στις οργανικές του θέσεις, τους κατάλληλους εργαζομένους, με ακρίβεια και αξιοκρατία.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο εργαλείο χαρτογράφησης, στα πρότυπα του γαλλικού μοντέλου εφαρμογής, που καταγράφει τις θέσεις εργασίας και τα καθήκοντα και ως εκ τούτου, συμβάλλει καθοριστικά στην οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης και τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων στο δημόσιο τομέα. Σχετικά πρότυπα και οδηγοί εργασίας έχουν καταρτιστεί από το αρμόδιο Υπουργείο.

Η διαδικασία γίνεται σε 2 επίπεδα:

Ι) Γενικά περιγράμματα θέσεων εργασίας

ΙΙ) Ειδικά Περιγράμματα θέσεων εργασίας

Ο φορέας ξεκινά με τον εντοπισμό των γενικών περιγραμμάτων που περιγράφουν το σύνολο των οργανικών του θέσεων εργασίας. Στη συνέχεια, για κάθε μία από αυτές, συντάσσεται ένα ειδικό περίγραμμα, ως εξειδίκευση του γενικού περιγράμματος.

Τα ειδικά περιγράμματα περιγράφουν τη θέση εργασίας και όχι το άτομο που την κατέχει, ενώ καταρτίζεται ένα, για κάθε θέση του φορέα, δηλαδή τόσο για τις καλυμμένες όσο και για τις ακάλυπτες οργανικές θέσεις.

Στοιχεία για κάθε θέση εργασίας μπορούν να αντληθούν και από περισσότερα γενικά περιγράμματα, αλλά και από τις ανάγκες της καθημερινότητας του φορέα, αφού στόχος είναι η καλύτερη περιγραφή για την κάλυψη των αναγκών.

Σχετική νομοθεσία:

-Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 /27 -2-2016 /Α’) άρθρα 7&29 (87 -89 N.3584 /2007)

-Ν.4440 /2016 (ΦΕΚ 224 /Α’) άρθρα 4,6&16

-Εγχειρίδιο -οδηγός για διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης -Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης -8/6/2017

-ΑΠ :οικ .2573 /26 -1-2018 (ΑΔΑ :945 Χ465465 ΧΘ 7-9Θ0)Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών.

Πρόκειται για μια διαδικασία που άπτεται της γενικότερης διαχείρισης προσωπικού των δημοσίων φορέων και η ολοκλήρωσή της θα οδηγήσει σε πλήρη αξιοποίηση των ωφελειών που μπορούν να αντληθούν από τη διαδικασία της κινητικότητας για την ενίσχυση του προσωπικού και την κάλυψη των κενών και των ελλείψεων.

Η BLUE VALUE, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της σε θέματα θεσμικού πλαισίου και διαχείρισης προσωπικού, βρίσκεται στο πλευρό των φορέων και τους υποστηρίζει ώστε να καταρτίσουν περιγράμματα θέσεων εργασίας με πληρότητα και να επωφεληθούν τα μέγιστα, που μπορεί να προσφέρει η σχετική διαδικασία, που δεν είναι απλώς δυνατότητα. Είναι αναγκαιότητα!