Παρουσιάστηκε το νέο νομοσχέδιο για το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης

BLUE VALUE - εκπαίδευση και παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών > Νέα > Νέα > Παρουσιάστηκε το νέο νομοσχέδιο για το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης
  • Δημοσιεύτηκε από: Ενρικέτα Βολάρη

Στο Υπουργικό Συμβούλιο της Πέμπτης, 28 Ιανουαρίου 2021, παρουσιάστηκε το νέο νομοσχέδιο για τον εσωτερικό έλεγχο: «Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Ο ρόλος των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου.  Ο Σύμβουλος Ακεραιότητας στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση»

Όπως είναι γνωστό, η εφαρμογή συστήματος εσωτερικού ελέγχου από τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και τους ΟΤΑ ειδικότερα, είναι υποχρεωτική, ήδη, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία  (άρθρο 168 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/85/ΕΕ)»  –  Ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» –  ν. 4622/2019 περί επιτελικού κράτους (άρθρο 39)).

Το νέο νομοσχέδιο, που παρουσιάστηκε από την αρμόδια επιτροπή, επιδιώκει τη θεσμοθέτηση ενός ολοκληρωμένου ρυθμιστικού πλαισίου για τον Εσωτερικό Έλεγχο στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, το οποίο θα έχει ένα αποτελεσματικό πεδίο εφαρμογής για όλους του φορείς και θα είναι σύμφωνο με τα διεθνή επαγγελματικά πρότυπα.

Ο νόμος που θα ψηφιστεί, επιδιώκει να βάλει ένα τέλος στις ασάφειες που δημιουργούνται από το κατακερματισμένο νομικό πλαίσιο. Παράλληλα αποσκοπεί στην συμμόρφωση με τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου και στην αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των φορέων που έχουν ελεγκτική, εποπτική και συντονιστική αρμοδιότητα.

Στοχεύει στη σύσταση σύγχρονων και αποτελεσματικών ΜΕΕ σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ενώ θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις για επιμέρους ζητήματα που απασχολούν, όπως αποσαφήνιση των ορισμών, αρμοδιότητες και διακριτοί ρόλοι όσων μετέχουν σε ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου, ο ρόλος και η ανεξαρτησία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου.

Παράλληλά εισάγεται ο ρόλος του Συμβούλου Ακεραιότητας στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση.

Δείτε την παρουσίαση εδώ.

Πηγή: ypes.gr

Μείνετε συντονισμένοι στο www.bluevalue.gr για όλες τις νέες εξελίξεις στον εσωτερικό έλεγχο.

Η Blue Value παρέχει ολοκληρωμένα πακέτα υποστήριξης για την εφαρμογή συστήματος εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ:

  • Ενδογενής έλεγχος – καταγραφή διαδικασιών με δημοσιονομικές συνέπειες
  • Εσωτερικός έλεγχος – οργάνωση μονάδας εσωτερικού ελέγχου – υποστήριξη στη λειτουργία και εφαρμογή
  • Εκπαίδευση
  • Risk Assessment 

Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας:
Info@bluevalue.gr | 6937208486 | 2310590196 | www.bluevalue.gr