Κεφάλαιο Τηλεργασία : Κατευθυντήριες Γραμμές της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

BLUE VALUE - εκπαίδευση και παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών, Εσωτερικός Έλεγχος > Νέα > Νέα > Κεφάλαιο Τηλεργασία : Κατευθυντήριες Γραμμές της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
  • Δημοσιεύτηκε από: Ενρικέτα Βολάρη
remote work

Λόγω των μέτρων περιορισμού που έχουν επιβληθεί για την αποτροπή εξάπλωσης της COVID-19, πολλοί οργανισμοί και επιχειρήσεις προτρέπουν ή/και υποχρεώνουν το προσωπικό τους σε τηλεργασία, αξιοποιώντας σχετικές δυνατότητες της τεχνολογίας. Ως τηλεργασία θεωρείται η εργασία από απόσταση (δηλαδή χωρίς φυσική παρουσία στον χώρο της εργασίας) με χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Η Αρχή, με στόχο την ευαισθητοποίηση των υπευθύνων επεξεργασίας, των εκτελούντων την επεξεργασία, των εργαζομένων και γενικότερα του κοινού αναφορικά με τους κινδύνους που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων αλλά, ταυτόχρονα, και τις σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και τον νόμο 4624/2019, παραθέτει τις ακόλουθες Κατευθυντήριες Γραμμές:

1.Ο οργανισμός / επιχείρηση (εφεξής, φορέας) οφείλει να ορίσει και να υποστηρίξει συγκεκριμένες διαδικασίες για την τηλεργασία. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, για την κάθε περίπτωση, τη φύση και τη σοβαρότητα των κινδύνων ως προς την προστασία προσωπικών δεδομένων, οι οποίοι απορρέουν από την εξ αποστάσεως εργασία.

2.Ο φορέας οφείλει να ενημερώνει επαρκώς, να εκπαιδεύει και να συνδράμει τους εργαζομένους του στην εφαρμογή των διαδικασιών αυτών, λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με τις τεχνολογίες που υποστηρίζουν την τηλεργασία και τους σχετικούς κινδύνους. Για τον σκοπό αυτό, είναι πολύτιμη η συμβολή του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) όπου έχει ορισθεί.

3.Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι οι υποχρεώσεις των φορέων αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων τους αποκτούν ιδιάζουσα βαρύτητα στην περίπτωση της τηλεργασίας. Και τούτο, διότι ο εργαζόμενος, λόγω του γεγονότος ότι βρίσκεται στο σπίτι του, έχει μεγαλύτερη προσδοκία για την προστασία της ιδιωτικής του 2 ζωής.

Επιγραμματικά η Αρχή Προστασίας Δεδομένων προτείνει ειδικά μέτρα προστασίας στις εξής διαδικασίες:

  • Πρόσβαση στο δίκτυο
  • Χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / ανταλλαγής μηνυμάτων
  • Χρήση τερματικής συσκευής \ αποθηκευτικών μέσων
  • Πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων

Δείτε αναλυτικά τα μέτρα για την κάθε διαδικασία εδώ.

Η εταιρεία μας από την πρώτη στιγμή της πανδημίας έλαβε τα κατάλληλα μέτρα ώστε όλοι οι εργαζόμενοι της  Blue Value, να παραμείνουν παραγωγικοί και ασφαλείς. Δόθηκε πλήρως προτεραιότητα στην διασφάλιση και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων όλων των συναδέλφων, κατά την διάρκεια μιας δύσκολης περιόδου, και συνεχίζουμε…

Επικοινωνήστε μαζί μας και συμβουλευτείτε τους ειδικούς της εταιρείας μα ςγια θέματα ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.