"Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας/Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία" στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δυτική Μακεδονία 2014-2020"

BLUE VALUE - εκπαίδευση και παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών > Νέα > Νέα > “Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας/Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία” στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Μακεδονία 2014-2020”
  • Δημοσιεύτηκε από: Ενρικέτα Βολάρη

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας/Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία» ανέρχεται στο ποσό των 5.500.000,00 €.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020

Θα ενισχυθούν, κατά προτεραιότητα, οι υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες ΜΜΕ, που δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στους ακόλουθους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας:

  1. Αγροδιατροφή (Μεταποίηση–αγροτικών προϊόντων/Τρόφιμα, ποτά),
  2. Γούνα – Δερμάτινα Προϊόντα,
  3. Περιβάλλον (Ενέργεια – Μεταλλικές κατασκευές)

*εξαιρούνται οι εταιρείες παραγωγής Ενέργειας

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται το διάστημα από 27/01/2021, ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 31/03/2020, ώρα 15:00.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 5.500.000€, εκ των οποίων τα 1.000.000 € αντιστοιχούν σε επιχειρήσεις, που θα υλοποιήσουν την επένδυση τους σε περιοχές Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης (ΟΧΕ), αξιοποίησης των λιμνών Δυτικής Μακεδονίας και τα 1.500.000 € αφορούν στις περιοχές παρέμβασης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) σύμφωνα με την ακόλουθη:

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΑ Π/Υ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Π/Υ ΝΕΕΣ –

ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ
Δήμος Γρεβενών 180.000€ 120.000€ 300.000€
Δήμος Καστοριάς 180.000€ 120.000€ 300.000€
Δήμος Κοζάνης 180.000€ 120.000€ 300.000€
Δήμος Εορδαίας 180.000€ 120.000€ 300.000€
Δήμος Φλώρινας 180.000€ 120.000€ 300.000€

 

Π/Υ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Π/Υ ΝΕΕΣ –

ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΧΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 600.000€ 400.000€ 1.000.000€

 

Η ανωτέρω αναφερόμενη Δημόσια Δαπάνη κατανέμεται οριζόντια ως ακολούθως:

  • Κατά 60% δηλαδή μέχρι και 3.300.000€ για τα επιχειρηματικά, που υποβάλλονται από υφιστάμενες επιχειρήσεις.
  • Κατά 40% δηλαδή μέχρι και 2.200.000€ για τα επιχειρηματικά σχέδια, που υποβάλλονται από νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις.

* Ο επιμέρους προϋπολογισμός δύναται να ανακατανεμηθεί μεταξύ των δύο κατηγοριών, εφόσον στη μια κατηγορία η ζήτηση υπερκαλύπτει την διαθέσιμη Δ.Χ. και στην άλλη το αντίστροφο.

Ειδικότερα, επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

Κατηγορία Α. Υπό σύσταση: Επιχειρήσεις, που θα συσταθούν μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στην δράση και θα διαθέτουν τον/τους ΚΑΔ της επένδυσης που περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ), πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Β. Νέες: Επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2018 έως και την ημερομηνία υποβολής της πρότασης και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης διαθέτουν τον/τους ΚΑΔ της επένδυσης που περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ). Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μεταγενέστερα της έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, θα πρέπει να διαθέτουν τον επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής.

 

Εξαίρεση αποτελούν επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν μόνο τον/τους ΚΑΔ:

41.20.20.01 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους.

41.20.20.02 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους.

Οι οποίες θα πρέπει να διαθέτουν τον/τους ΚΑΔ επένδυσης πριν την τελική εκταμίευση.

Κατηγορία Γ. Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2018 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ, που περιέχεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ).

Διαβάστε εδώ τις ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δείτε εδώ ολόκληρη την Πρόσκληση

 

Η Blue Value, διαθέτοντας εξειδικευμένους Συμβούλους και στελεχιακό δυναμικό παρέχει υπηρεσίες συμβούλου για την προετοιμασία, υποβολή και παρακολούθηση αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα : “Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας/Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία”

Με τη μεγάλη εμπειρία μας σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, αναλαμβάνουμε την υποστήριξή σας στην προετοιμασία, κατάρτιση, υποβολή και παρακολούθηση φακέλου και αιτήσεων χρηματοδότησης, σύμφωνα με τα απαιτούμενα στην Πρόσκληση. Επιπλέον παρέχουμε υπηρεσίες στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Υποβάλλετε τις αιτήσεις σας με ταχύτητα, σιγουριά και ασφάλεια!

Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας:
Info@bluevalue.gr | 6937208486 | 2310590196 | www.bluevalue.gr