ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | GDPR - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 4624/2019

BLUE VALUE - εκπαίδευση και παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών, Εσωτερικός Έλεγχος > Νέα > Νέα > ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | GDPR – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 4624/2019
  • Δημοσιεύτηκε από: ddailiani
gdpr

Στη συνεδρίαση της  1ης Οκτωβρίου 2019, η Ολομέλεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέτασε τις διατάξεις του νόμου υπ’ αριθμόν 4624/2019, με τίτλο «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016», προκειμένου να διατυπώσει γνώμη για τις ρυθμίσεις του.

Η εξέταση θα συνεχιστεί σε επόμενες συνεδριάσεις και θα ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Είναι αυτονόητο ότι, κατά την εφαρμογή του νόμου από την Αρχή, οι διατάξεις του θα ερμηνεύονται στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και το κύρος τους θα εξετάζεται από την άποψη της συμμόρφωσης προς τον ΓΚΠΔ και την ορθή ενσωμάτωση της Οδηγίας.

Πηγή: https://www.dpa.gr/

H Βlue Value, μία σύγχρονη εταιρεία παροχής εκπαίδευσης, λειτουργικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον GDPR.