Αλήθειες και μύθοι για την πιστοποίηση των επιχειρήσεων κατά ISO 27001:2013!

BLUE VALUE - εκπαίδευση και παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών, Εσωτερικός Έλεγχος > Νέα > Νέα > Αλήθειες και μύθοι για την πιστοποίηση των επιχειρήσεων κατά ISO 27001:2013!
  • Δημοσιεύτηκε από: dgiannakis
security

Η Ασφάλεια των Πληροφοριών αποτελεί ένα από τα κεντρικά ζητήματα ενός οργανισμού. Ο όγκος και η αξία των δεδομένων που χρησιμοποιούνται καθημερινά από τις επιχειρήσεις μας πληροφορεί για το πώς λειτουργεί ένας οργανισμός και πόσο επιτυχής είναι. Στην ψηφιακή εποχή, πολλά από τα δεδομένα που διαθέτουν οι επιχειρήσεις όπως μεταξύ άλλων οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καθίστανται ιδιαίτερα ευάλωτα καθώς μια πιθανή διαρροή πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια της εμπιστοσύνης των πελατών. Επομένως, με σκοπό την προστασία της Ασφάλειας των Πληροφοριών ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις πιστοποιούνται κατά ISO 27001.

Τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών αποσκοπούν στη διασφάλιση της Εμπιστευτικότητας, Ακεραιότητας και Διαθεσιμότητας των Πληροφοριών. Στην κατεύθυνση αυτή εκτός από τη δέσμευση της Διοίκησης για διαρκή βελτίωση του συστήματος είναι απαραίτητο να εντοπιστούν οι πιθανοί κίνδυνοι, να γίνει ανάλυση του μεγέθους των επερχόμενων επιπτώσεων και να εκπονηθούν Σχέδια Αντιμετώπισης Κινδύνων και Επιχειρησιακής Συνέχειας.

 

Ποια τα οφέλη εφαρμογής συστήματος ISO 27001;

Η πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 27001:2013:

  • αυξάνει την ασφάλεια των πληροφοριών μιας επιχείρησης
  • αποτελεί απόδειξη για τους πελάτες και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ότι η εταιρία μεριμνά για την ασφάλεια των πληροφοριών τους
  • δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ικανοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων
  • μπορεί να εφαρμοσθεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση ανεξαρτήτως του μεγέθους ή της φύσης της
  • μέσω προαποφασισμένων σημείων ελέγχου γίνεται παρακολούθηση και επαναπροσδιορισμός μετρήσιμων και αντικειμενικών στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης του συστήματος

 

Πολυπλοκότητα και Κόστος

Συχνά θεωρείται ότι η εφαρμογή ενός Συστήματος Ασφάλειας Πληροφοριών αυξάνει τη γραφειοκρατία και δημιουργεί επιπλέον κόστος για εξοπλισμό νέων πληροφοριακών συστημάτων. Η πραγματικότητα ωστόσο είναι διαφορετική. Πολλοί τεχνικοί έλεγχοι στο ISO 27001 μπορούν να διευθετηθούν κάνοντας χρήση εργαλείων και εφαρμογών που ήδη διαθέτει η πλειοψηφία των επιχειρήσεων. Επομένως, δεν απαιτείται η αγορά νέων συστημάτων ή συστημάτων ασφαλείας ώστε να επιτευχθεί η συμμόρφωση με το Πρότυπο. Χρήσιμο βέβαια είναι να εκτιμάται η χρησιμότητα ενδεχόμενης ένταξης νέων εργαλείων διαχείρισης στο πλαίσιο βελτιστοποίησης διαδικασιών και ελέγχων με στόχο τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος.

Εφαρμογή από το Σύνολο του Φορέα

Ένας άλλος μύθος αναφορικά με το ISO 27001 αφορά στο ποιος είναι αρμόδιος για την Ασφάλεια των Πληροφοριών. Η Ασφάλεια των Πληροφοριών δεν καλύπτει μόνο τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο των πληροφοριακών συστημάτων αλλά παράλληλα περιλαμβάνει ζητήματα οργάνωσης, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και μέτρα Φυσικής Ασφάλειας. Επομένως, η Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών μιας εταιρείας κοινοποιείται στο εσωτερικό του Οργανισμού και στα ενδιαφερόμενα μέρη και εφαρμόζεται από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας.

Στην Blue Value AE, έχοντας πιστοποιηθεί κατά ISO 27001 και εφαρμόζοντας το παράλληλα με το ISO 9001,  έχουμε αξιοποιήσει στο μέγιστο τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα, που αυτά προσφέρουν και θεωρούμε κρίσιμο να αναδείξουμε τα οφέλη, να επιλύσουμε απορίες και να ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες μας, σε επίπεδο εφαρμογής, αλλά και υποστήριξης κάθε φορέα που επιθυμεί να εφαρμόσει αντίστοιχες διαδικασίες.

Πάντα στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες!