Διαχειριστικά Συστήματα ISO

Στην Blue Value υλοποιούμε έργα σχεδιασμού, ανάπτυξης και εγκατάστασης των ακόλουθων Διαχειριστικών Συστημάτων, σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα ISO:

 • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας – ISO 9001:2015
 • Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών – ISO 27001:2013
 • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – ISO 14001:2015
 • Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας – ISO 22301:2019
 • Συστήματα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στο χώρο εργασίας – ISO 45001:2018
 • Συστήματα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας – ISO 37001:2019
 • Συστήματα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής – ISO 20000-1:2018
 • Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων – ISO 22000:2018

Παρέχουμε Υπηρεσίες:

 • Καθοδήγησης στην εφαρμογή των παραπάνω συστημάτων
 • Προετοιμασίας των Οργανισμών για την Πιστοποίηση των Συστημάτων, σύμφωνα με τα παραπάνω διεθνή πρότυπα ISO
 • Προετοιμασίας των Οργανισμών για την απόκτηση Πιστοποιημένων Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας (Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429, ISO 9001:2015)
 • Διενέργειας Εσωτερικών Επιθεωρήσεων
 • Διαχείρισης Κινδύνων, σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα & Μεθοδολογίες